Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, heddiw ei bod yn lansio rhaglen Cymorth TB ledled Cymru, yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus.                         

Mae Cymorth TB yn cynnig i ffermwyr yng Nghymru becyn cymorth pwrpasol drwy ymweliadau milfeddygol, y mae Llywodraeth Cymru’n talu amdanynt, yn dilyn achos o TB. Cyflenwir y rhain gan filfeddyg preifat (milfeddyg y ffermwr ei hun, os oes modd) a byddant yn cynnwys cyngor bioddiogelwch wedi’i deilwra a chyngor ar sut mae clirio’r achos o TB cyn gynted â phosibl.

 

Dilynir y sesiwn gychwynnol ar ôl yr achos o TB gan ymweliadau pellach yn ystod yr achos, gan gynnwys pan godir cyfyngiadau symud, i drafod sut gall y fferm gadw’n rhydd o TB.

Yn ôl Rebecca Evans:

“TB yw un o’r problemau mwyaf difrifol a wynebwn o ran iechyd anifeiliaid, ond rydym yn dal i adeiladu a datblygu rhaglen sy’n ddigon cadarn a hyblyg i wneud gwahaniaeth ac un sy’n cynnwys gweithio mewn partneriaeth tuag at ein nod sef Cymru sy’n Rhydd o TB.

“Mae peilot Cymorth TB wedi dangos mai’r modd gorau o fynd i’r afael â’r clefyd yw mewn partneriaeth â diwydiant ffermio sydd wedi’i hysbysu’n briodol, a hynny gyda chymorth proffesiwn milfeddygol sy’n cael ei gynnwys ac sydd wedi’i hyfforddi’n llawn. Mae’n bleser felly gennyf gyhoeddi y bydd Rhaglen Filfeddygol Cymorth TB ar gael o heddiw ymlaen i bob ffermwr yng Nghymru.”

Dywedodd Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru: 

“Mae milfeddygon preifat, gyda’u sgiliau, eu gwybodaeth a’u perthynas â cheidwaid gwartheg, mewn sefyllfa dda i roi cyngor wedi’i deilwra. Yn ystod ymweliad Cymorth TB, gall milfeddygon egluro’r wyddoniaeth sy’n sail i’r clefyd yn ogystal â pholisïau Llywodraeth Cymru a gynlluniwyd i ddileu TB buchol yn gyfan gwbl o Gymru. Gallant hefyd drafod arfer gorau mewn atal clefyd a chynllunio wrth gefn ym mhob prawf TB a gynhaliant.”

Mae rôl y milfeddyg preifat wrth wraidd cyflenwi rhaglen effeithiol i ddileu TB. Mae Cymorth TB yn galluogi milfeddygon a milfeddygfeydd preifat i gymryd mwy o ran yn y rhaglen ddileu yng Nghymru.

Dylai ffermwyr sy’n dioddef achos o TB ac sydd am ddefnyddio gwasanaeth Cymorth TB holi eu cysylltiadau APHA a fydd yn rhoi gwybodaeth bellach.

 

 

  • Map Milfeddygol

  • Byrddau Dileu

Digwyddiadau

  • No events