Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, heddiw ei bod yn lansio rhaglen Cymorth TB ledled Cymru, yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus.                         

Mae Cymorth TB yn cynnig i ffermwyr yng Nghymru becyn cymorth pwrpasol drwy ymweliadau milfeddygol, y mae Llywodraeth Cymru’n talu amdanynt, yn dilyn achos o TB. Cyflenwir y rhain gan filfeddyg preifat (milfeddyg y ffermwr ei hun, os oes modd) a byddant yn cynnwys cyngor bioddiogelwch wedi’i deilwra a chyngor ar sut mae clirio’r achos o TB cyn gynted â phosibl.

Gwasanaeth cefnogi a chynghori rhad ac am ddim i’r gymuned ffermio yw Cymorth TB, a fydd yn eich cynorthwyo i leihau risg TB yn eich buches yn y dyfodol.  

Yn ystod ymweliad Cymorth TB, daw milfeddyg i’ch gweld ar y fferm i gynnig cymorth a chyngor wedi’u teilwra ynghylch pob agwedd ar y broses gadarnhau, rheoli clefyd ar y fferm, bioddiogelwch, parhad busnes, ac arfer gorau i leihau tebygolrwydd achosion TB yn y dyfodol.

Milfeddygfeydd sydd â Milfeddyg Hyfforddedig Cymorth TB 

Mae milfeddyg(on) hyfforddedig Cymorth TB ar gael yn y milfeddygfeydd canlynol:  

  • Map Milfeddygol

  • Byrddau Dileu

Digwyddiadau

  • No events