Deddfwriaeth a Chanllawiau

Caiff y gofynion ar gyfer profi gwartheg am TB eu hamlinellu yng Nghyfarwyddeb yr UE 64/432/EEC. Mae'r Gyfarwyddeb yn gwneud hi’n ofynnol i Aelod-Wladwriaethau i ddarparu cynlluniau yn dangos sut y byddant yn dileu TB mewn gwartheg.

Mae Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981 yn rhoi pwerau mewn perthynas â phrofi a lladd anifeiliaid.

Mae GorchymynTwbercwlosis (Cymru) 2011 yn gosod trefniadau tebyg i’r rhai a wnaed eisoes ar gyfer gwartheg er mwyn atal a rheoli TB buchol mewn camelidau, geifr a cheirw.

Mae Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010 yn rhoi pwerau mewn perthynas ag atal lledaeniad TB mewn gwartheg.

Cliciwch yma am ganllawiau’r APHA ar gyfer ceidwaid gwartheg yng Nghymru

  • Map Milfeddygol

  • Byrddau Dileu

Digwyddiadau